نحوه طراحی پوستر

یکی از مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است، که در دید همگان عرضه می شود و به دلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیردمحل نصب پوستر، جنس پوستر، چگونگی انجام مراحل تکنیکی و چاپ پوستر، وسایل نصبی پوستر و … از مجموعه عواملی است که بر تاثیرگذاری آن تاثیر مستقیمی دارند.

ویژگی های یک پوستر موفق:

با توجه به پیشرفت روز افزون و سریع ارتباطات که از نزدیکی کشورها و لزوم پیوستگی و تازگی اطلاعات بوجود می آید . برای درست کردن یک پوستر از لحاظ گرافیکی باید به نکات زیر توجه کرد:

سادگی در پوستر:

از سادگی جهت سرعت بخشیدن به درک مفهوم استفاده می کنیم. در پوستر نیز سادگی را با استفاده اعمال خساست در استفاده از فرم و رنگ ایجاد میکند. پرهیز از سادگی سبب بروز گنگی و پیچیدگی در پوستر می گردد.

گویایی در پوستر:

باید بتوان با نگاه اولیه به پوستر، کلیت موضوع را دریافت کنیم. در توضیح ساده تر می توان گفت فضای پوستر نباید بی ربط از موضوع آن باشد.

جذابیت رنگی در پوستر:

پوستر باید جذاب باشد تا بتواند قابلیت جلب توجه کنندگی را در بر بگیرد. شاید مهم ترین فاکتور جذابیت در پوستر رنگ باشد. طراح پوستر در حیطه موضوع مورد نظر به خوبی می بایست رنگ های جذاب را شناسایی و در پوستر به کار ببرد.

انتخاب کادر مناسب:

انتخاب کادر مناسب می بایست پیش از طراحی پوستر صورت پذیرد. کادر عمودی کادری است خبری و هر چه کادر باریک تر باشد خبر تند و تیز تر به مخاطب منتقل می شود یا به تعبیری دیگر رسمی ترین کادر در پوستر، کادر عمودی است. کادر افقی کادری است آرام و ساکن که عجله ای برای انتقال پیام ندارد. مضامین داستان گونه، مذهب و طبیعت را می توان در غالب این کادر در نظر گرفت.
کادر خشتی یا مربع کادری دوستانه و صمیمی است این کادر برای موضوعاتی همانند صلح، آشتی و کودکان مناسب است.

ترکیب بندی:

قرارگیری مناسب عناصر ما در کادر پوستر نیازمند آشنایی طراح با شناخت کادر و کمپوزسیون مناسب است.
کمپوزسیون یعنی ترکیب بندی به جا و مناسب فرم در کادر به نحوی که یک طرح واحد را تدائی کرده و چشم نواز باشد. گروهی از رنگ ها در کنار یکدیگر جلوه ای زیبا و مناسب دارند. طراح با علم رنگ شناسی خود می بایست به درستی رنگ های مورد نیاز طرح را انتخاب کند.

هماهنگی بین عناصر:

عدم پراکندگی فرم و عناصر پوستر به نحوی که طرح واحدی را تداعی کنند.

خلاقیت درطراحی پوستر:

ایده مبتکرانه عامل جذابیت را در پوستر تقویت کرده و باعث ماندگاری آن می گردد . خلاقیت بدین معناست که طرح ما حاکی از ایده ای مبتکرانه و خاص بوده و مخاطب را پس از دریافت آن ایده به وجد آورد.