پوستر کوروش بزرگ

دلیل نامگذاری عنوان این صفحه به دور از هرگونه  تبلیغ شوونیزم بیگانه ستیز ،تنها به دلیل محبوبیت شخصیت کوروش بزرگ و نقش او در یکپارچه سازی ایران زمین ، پارسی سازی مناسبت های اجتماعی و همچنین اشتراک نظر بین ایرانیان فارق از دسته بندی های اقلیتی و اکثریتی بر پایه مذاهب و ایدئولوژی شخصی افراد است .
از همین رو افزایش مخاطب صفحه و اهتمام شما عزیزان در معرفی صفحه به سایرین ،گامی کوچک در ثبت این بزرگ مرد خواهد بود.

cyrus the great
طراح:مهدیه سادات واحدی حسینیان

|منم کوروش ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه دادگر ، شاه بابل ، شاه سومر ، شاه چهار گوشه جهان|