خدمات گرافیک فیلابی

طراحی نقاشی – خدمات گرافیک فیلابی

Tag Archives: طراحی نقاشی

تناسبات طلایی گرافیکی

تناسبات طلایی

همانطور که اشاره شد چارچوب یا کارد تصویر عامل مهمی در ترکیب بندی آن به شمار می رود. چارچوب تصویر ممکن است به شکل های متفاوت و گوناگون، ابعاد و اندازه و تناسب های مختلف وجود داشته باشد. رایج ترین شکل و تناسبی که برای کادرها به کار برده می شود مستطیلی مشهور به «مستطیل طلایی» است. نسبت طلایی در واقع توسط یونانیان در ساخت بناهای معماری و معابد به کار گرفته شد.