خدمات گرافیک فیلابی

مفهوم تعادل و تقارن در تصویر – خدمات گرافیک فیلابی

Tag Archives: مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

اما یک ترکیب بندی مناسب را چگونه می توان ایجاد کرد؟تعادل مهمترین مفهومی است که انتظار می رود در اغلب تصاویر ایجاد شود. نیاز به تعادل مهمترین عامل فیزیکی و فیزیولوژیکی موثر بر حواس بشر است. انسان آگاه یا ناخودآگاه در ارزیابی بصری خود بیش از هر عاملی به وجود تعادل و توازن توجه می کند و معیار این حالت برای او وضعیت طبیعی بدن است.