مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

اما یک ترکیب بندی مناسب را چگونه می توان ایجاد کرد؟تعادل مهمترین مفهومی است که انتظار می رود در اغلب تصاویر ایجاد شود. نیاز به تعادل مهمترین عامل فیزیکی و فیزیولوژیکی موثر بر حواس بشر است. انسان آگاه یا ناخودآگاه در ارزیابی بصری خود بیش از هر عاملی به وجود تعادل و توازن توجه می کند و معیار این حالت برای او وضعیت طبیعی بدن است.

جالب آنکه هر فرد با حسی غریزی و ناخودآگاه، بدون آنکه بخواهد محاسبه ای انجام دهد، قادر است مرکز ثقل تصویری را که می بیند پیدا کند و وضعیت آن را نسبت به چارچوب تصویر بسنجد. به طور کلی هر چه مرکز ثقل تصویر به محور میانی (تا حدودی به سمت پایین) نزدیک تر باشد، تصویر پایدارتر به نظر خواهد رسید.

در عمل برای سنجش میزان تعادل یک تصویر، همانگونه که در تصاویر نشان داده شده، افراد در ذهن خود یک محور عمودی (بر وسط تصویر) بر روی یک پایه افقی ترسیم می کنند. (تصویر زیر). این محورها با آنکه به طور محسوس وجود ندارند اما درحقیقت یک عامل ثابت ناخودآگاه هستند.

 

 

مرکز ثقل یک تصویر چیست؟اجزایی که درون یک تصویر قرار دارند، هر کدام دارای نیروی کششی هستند و نگاه بیننده را به خود جلب می کنند. این نیروی کششی را می توان اصطلاحا وزن عنصر نامید. مرکز ثقل یک تصویر حدودا نقطه ای است که برآیند وزن کلی تصویر قرار می گیرد. لازم به ذکر است که هر چه اندازه یک عنصر بزرگ تر باشد وزن آن در تصویر بیشتر است. وزن عنصر همچنین بستگی به شکل و تراکم و رنگ آنها هم دارد. اشکال بسته و هندسی وزن بیشتری دارد. همینطور اشکال تو پُر نسبت به اشکال توخالی و اشکالی با رنگ های گرم (مانند زرد و قرمز) نسبت به اشکالی با رنگ های سرد (مانند آبی) وزن بیشتری دارند.

 

به عبارتی هر فرد با دیدن یک تصویر، پس از درک اضلاع و لبه های آن (چارچوب تصویر) متوجه مرکز می شود و محور عمودی میان تصویر را در ذهنش تصویر می کند. به این ترتیب می توان حدس زد اجزائی که در مرکز تصویر و سپس محورهای اصلی آن قرار گرفته اند اهمیت بیشتری پیدا می کنند و یا بیشتر دیده می شوند. به عنوان مثال اگر ۹ تابلوی اعلان هم اندازه کنار هم در سه ردیف و سه ستون نصب شده باشند، معمولا بیننده ابتدا به تابلوی میانی و سپس به سه تابلوی محور عمودی (عمدتا تابلوی پایینی) توجه می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید