ايجاد تصاوير جديد در فتوشاپ

ايجاد تصاوير جديد در فتوشاپ فراميني مثل چرخش، قرينه‌سازي و آينه‌اي‌كردن ازكاربردی‌ترين فرامين استفاده شده در فتوشاپ است؛ اما استفاده از اين فرامين براي توليد تصاوير جديد بسيار جالب توجه است. در اين شماره در نظر داريم...
ادامه مطلب