تناسبات طلایی گرافیکی

تناسبات طلایی همانطور که اشاره شد چارچوب یا کارد تصویر عامل مهمی در ترکیب بندی آن به شمار می رود. چارچوب تصویر ممکن است به شکل های متفاوت و گوناگون، ابعاد و اندازه و تناسب های مختلف وجود داشته باشد. رایج ترین شکل و تناسبی...
ادامه مطلب