مفهوم تعادل و تقارن در تصویر

مفهوم تعادل و تقارن در تصویر اما یک ترکیب بندی مناسب را چگونه می توان ایجاد کرد؟تعادل مهمترین مفهومی است که انتظار می رود در اغلب تصاویر ایجاد شود. نیاز به تعادل مهمترین عامل فیزیکی و فیزیولوژیکی موثر بر حواس بشر است....
ادامه مطلب