خدمات گرافیک فیلابی

گرافیست – خدمات گرافیک فیلابی

Tag Archives: گرافیست

کار گرافیست چیست ؟

گرافیست کیست؟ کار گرافیست چیست؟گرافیست کسی است که بر مینای سفارشی که به او می دهند و با تکیه بر هنر خود، پیام یا ایده ای را به کمک تصویر و حروف به مخاطب انتقال می دهد. کار گرافیست بر اساس شاخه های طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی دارد :

کاربرد عکاسی در گرافیک

کاربرد عکاسی در گرافیک – عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی

عکاسی و گرافیک همپا و نزدیک به یکصد سال ، با تکنولوژی دوره خود رشد نموده اند و در همین یک قرنی که گذشته تغییرات شگرفی را به خود دیده اند